Политика за поверителност

Въведение

Това правило описва задълженията на Стемтек по повод на информацията, която събираме, обработваме и съхранението на събираните и използвани данни на независимите бизнес партньори, доставчици и служители. Личните данни са информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице, като име, адрес, телефонен номер или имейл адрес. Важно е да прочетете пълната Политика, за да разберете каква информация притежаваме, как можем да я използваме и какви са вашите права.

Стемтек предоставя правата за покупка/продажба на своите продукти на независими изпълнители (наричани Независими бизнес партньори ). Независимите бизнес партньори не са служители на Стемтек и поради тази причина Стемтек не контролира и не носи отговорност за събиране, използване и разкриване на Лична информация от страна на Независимите бизнес партньори, включително и за техни маркетинг цели. Ако предоставяте данни на Независим бизнес партньор на Стемтек, чрез Сайта Стемтек получава достъп до тази информация и прилага към нея правилата посочени в тази Политика за поверителност. Независимите бизнес партньори могат да предоставят на Стемтек информация за своите клиенти. В този случай, когато тази информация стане собственост на Стемтек, към нея се прилагат правилата посочени в тази Политика за поверителност.

Събиране и обработване на лични данни

Всяка лична информация, която е събрана или обработена от Стемтек, ще бъде предмет на условията на тази Политика за поверителност. Информацията, която събираме от Вас включва вашето име, ЕГН, адрес, телефон, и-мейл, номер на банкова сметка. Чрез регистрацията Ви като Независим бизнес партньор (НБП), Вие давате съгласието си за събирането, използването и прехвърлянето на вашата информация съгласно условията на тази Политика. Ние поемаме отговорност да спазим изискванията на Закона за защита на личните данни в РБългария и Общият регламент за защита на личните данни (GDPR), отнасящи се до личната информация, която ни предоставяте. Ако някоя от информацията, която сте предоставили на Стемтек за Вас, се промени, като НБП, можете да я актуализирате, когато влезете във вашият Back Office или като се свържете с нас по електронната поща: psbg@stemtech.com

Ние можем да използваме вашата лична информация:

 • за конкретните цели, свързани с изпълнение на договора за Независим бизнес партньор,
 • за да подготвим и изпълним вашата поръчка или да ви осигурим по друг начин нашите продукти и услуги, например, за да обработваме вашите плащания, да доставяме вашите поръчки, да осъществяваме комуникация с вас във връзка с вашите покупки и да ви осигуряваме съответното клиентско обслужване;
 • за изпращане на маркетингови материали и информация;
 • за наши вътрешни цели, като например анализ на данни, одит, разработване на нови продукти, обновяване на нашия интернет сайт, подобряване на предлаганите услуги, проследяване на тенденциите в продажбите и оценка на ефективността на нашите рекламни кампании;

Другите правни основания, на които разчитаме са: Вашето съгласие - когато обработваме данните, които ни предоставяте въз основа на Вашето съгласие, имате право да го оттеглите по всяко време; спазване на правно задължение за обработка на данни, когато законът ги изисква; нашите законни интереси или законните интереси на трета страна, когато не са превишени от вашите интереси.

Като администратор на лични данни, „Стемтек България“ ЕООД вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200117055, със седалище и адрес на управление град София, бул. Христо Смирненски 7, се задължава:

 • Да събира, обработва и защитава лични данни или информация, съдържаща в голяма част лични данни;
 • Да проверява коректността на личните данни, дали са съответстващи и ненадвишаващи необходимите във връзка с тези цели данни;
 • Да не използва или разкрива лични данни по какъвто и да било начин, извън предвидените законни цели;
 • Да не съхранява лични данни по-дълго от необходимото за съответните цели време

Сигурност и съхранение на данните

Ние прилагаме целесъобразни организационни, технически и административни мерки за защита на Личните данни, намиращи под наш контрол. Въпреки, че не можем 100% да гарантираме сигурността на каквато и да е информация, която ни изпращате, ние прилагаме стриктни процедури и функции за защита, за да предпазим вашата информация и да предотвратим неоторизиран достъп или промяна, разкриване или унищожаване на лични данни, както и случайната им загуба или унищожаване.

Информацията, която събираме и обработваме се съхранява от Стемтек на сървъри, разположени в Мексико. Също така може да съхраняваме информация и на хартиени носители. Моля, не забравяйте, че другите методи за интернет комуникация, като имейли, не са сигурни, освен ако не са криптирани. Стемтек ще съхранява Вашата лична информация само за необходимото време, изисквано за определени законни цели в законовите срокове - данните за покупки ще се съхраняват в срок от 10 години, а другите лични данни в срок до по-ранното от: една годинa от подписване на договора за НБП или до оттегляне на съгласието за обработка на личните данни на лицето.

Каква информация Стемтек споделя?

Ще споделяме личната Ви данни:

 • по искане на регулаторни органи, правоприлагащи органи или други;
 • при необходимост с трети лица доставчици, които предоставят на Стемтек услуги и с които имаме сключени договори, като изискваме от тях да спазват стриктни задължения за поверителност по начин, който е в съответствие с изискванията за защита на данни и със споразуменията, които сключваме с тях. Тези партньори могат да включват нашата банка, IT специалисти, юристи, данъчни консултанти и т.н.. На такива трети страни предоставяме вашата Лична информация, или достъп до нея, с цел обезпечаване на услугите, които те извършват за нас или от наше име;
 • с Независими бизнес партньори, в достатъчен размер, за да се свържат с Вас;
 • с едно или повече лица, част от групата на Стемтек, към която принадлежим и които ще ги обработват съгласно възложените им задачи от компанията и от нейно име. Вашата Лична информация може да бъде съхранявана и обработвана във всяка държава, в която осъществяваме своята дейност. Влизайки във взаимодействие с нас и предоставяйки ни Лична информация, вие давате своето съгласие за трансфер на информацията в държави, различни от държавата, в която пребивавате, включително в САЩ, където правилата за защита на информацията могат да бъдат различни от тези във вашата страна.

Вашите права

Вие имате право:

 • да поискате копие от информацията, съхранявана за Вас от Стемтек.
 • да изисквате да коригираме всякакви неточности в информацията Ви или да поискате тази информация да бъде изтрита
 • Ако имате въпроси или притеснения относно тази Политика за поверителност и нашите практики за поверителност или ако искате да подадете жалба, моля пишете на psbg@stemtech.com или се обадете на +359 2 8052061
 • да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни, ако смятате, че данните ви са били обработени по начин, който не съответства на Общият регламент за защита на личните данни. Можете да го направите, като се обадите на телефон +359 2 9153518 или чрез техният уебсайт: www.cpdp.bg

Сайтове на трети страни

Ние може да предоставяме връзки към други уебсайтове. Преди да предоставите лична информация на друг уебсайт, препоръчваме Ви да проверите Политиката за поверителност на уебсайта. Ние не поемаме отговорност за защитата на каквито и да било лични данни, предоставени на други уебсайтове.

Защита на личната неприкосновеност на деца

Ние разбираме важността от защита на личната неприкосновеност на децата в интерактивния онлайн свят. Този Сайт не е предназначен за или умишлено насочен към деца на и под 14-годишна възраст. Ние нямаме политика да събираме умишлено или да пазим информация за лица под 14-годишна възраст.

Актуализация на тази Политика за поверителност

Стемтек може периодично да променя тази политика. Ако направим някакви съществени промени, ще ви уведомим по пощата и / или ще публикуваме съобщение на уебсайта на компанията. Влизайки във взаимодействие с нас след влизането в сила на тези промени, означава, че приемате новата версия на Политиката за поверителност.Изготвена на: 03.05.2018г